29 марта было объявлено, что известный на всю Украину и далеко за ее пределами завод «Nord» перенес производство из Донецка в Китай. Об этом сообщила пресс-служба компании. На протяжении более 50 лет «Nord» производил продукцию в Украине на мощностях Донецкого завода холодильников, выполнял заказы для стран ЕС, используя технологии известной шведской компании «Электролюкс».

«Очевидно, что большинство наших людей, и работодателей, и наемных работников, не по своей воле оказавшихся на территории ОРДЛО, фактически оказались заложниками геополитики. Не стал исключением и «Nord». А ведь речь идет о трех с половиной тысячах работников компании. Это – минимум 10 тысяч дончан, если считать членов всех семей, и гораздо больше, если учитывать, сколько смежников снабжало продукцией «Nord»! Это реальные люди и реальные человеческие судьбы. И все они фактически остались без средств к существованию», – отметил заместитель Председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко.

Как заявляет политик, нынешняя украинская власть постоянно анонсирует приток иностранных инвестиций в страну. Однако это, как обычно, пустые обещания. В последние три года сумма прямых иностранных инвестиций в Украину стремительно уменьшается – от 4,5 млрд. долларов в 2013 году до 410 миллионов долларов в 2014 году и продолжает сокращаться.

Совершенно очевидно, что война на востоке Украины и общая напряженность ситуации в стране являются основными факторами, блокирующими приход в Украину иностранных денег, в которых так нуждается наша разрушенная экономика. Партия «Разумная Сила» уверена, что реальное отстаивание наших национальных интересов заключается в налаживании отношений со всеми странами, сотрудничество с которыми способствует развитию экономики Украины. Чтобы возродить отечественную промышленность, необходимо применить разум, силу и профессиональные навыки.

Мрії влади та реалії інвестиційного клімату в Україні

Іноземні інвестори масово залишають Україну, закриваються стратегічні підприємства. На цьому наголошує у своєму блозі Олександр Соловйов, Голова політичної партії «РОЗУМНА СИЛА».
29 березня було оголошено, що відомий на всю Україну та далеко за її межами завод «NORD» переніс виробництво з Донецька до Китаю. Про це повідомила прес-служба компанії. Протягом більше 50 років «NORD» виробляв продукцію в Україні на потужностях Донецького заводу холодильників, виконував замовлення для країн ЄС, використовуючи технології відомої шведської компанії «Електролюкс».

«Зрозуміло, що більшість наших людей, і роботодавців, і найманих працівників, не своєю волею опинилися на території ОРДЛО, фактично виявилися заручниками геополітики. Не став винятком і «NORD». Але ж йдеться про три з половиною тисячі працівників компанії. І це – мінімум 10 тисяч донеччан, якщо рахувати членів всіх сімей, та набагато більше, якщо враховувати, скільки суміжників забезпечувало продукцією «NORD»! Це реальні люди та реальні людські долі. І всі вони фактично залишилися без засобів до існування», – зазначив заступник Голови політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Савченко.

Як заявляє політик, нинішня українська влада постійно анонсує приплив іноземних інвестицій в країну. Однак це, як зазвичай, порожні обіцянки. За останні три роки сума прямих іноземних інвестицій в Україну стрімко скорочується – від 4,5 млрд доларів у 2013 році до 410 млн доларів в 2014 році та продовжує зменшуватися.

Цілком очевидно, що війна на сході України та загальна напруженість ситуації в нашій державі є головними факторами, що блокують прихід в Україну іноземних грошей, яких так потребує наша зруйнована економіка.

Партія «РОЗУМНА СИЛА» впевнена, що реальне відстоювання наших національних інтересів полягає в налагодженні відносин з усіма країнами, співпраця з якими сприяє розвитку економіки України. Щоб відродити вітчизняну промисловість, необхідно застосувати розум, силу та професійні знання.

Александр Соловьев

Источник

Print Friendly, PDF & Email