Освітній омбудсмен – уповноважена Кабінетом Міністрів України посадова особа, на яку покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти. Свою роботу він має почати з 1 січня 2019 року.

ХТО МОЖЕ БУТИ ОМБУДСМЕНОМ

Освітнім омбудсменом може бути особа, яка:

 • є громадянином України
 • проживає в Україні останні п’ять років
 • має вищу освіту
 • має досвід роботи у сфері освіти або науки не менш як п’ять років
 • вільно володіє державною мовою.

Не може бути освітнім омбудсменом особа, яка має судимість, обмежена  у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

1) сприяння реалізації єдиної державної політики, спрямованої на забезпечення права особи на здобуття якісної та доступної освіти;

2) здійснення заходів щодо додержання законодавства України про освіту;

3) вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;

4) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо додержання в Україні прав людини на освіту;

5) співпраця та взаємодія з МОН та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органами управління освітою, правоохоронними органами; міжнародними організаціями; неурядовими громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.

ХТО І З ЯКОГО ПРИВОДУ МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА

Здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники (далі – заявники) мають право звернутися до освітнього омбудсмена зі скаргами про:

 • поновлення прав
 • захист законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та посадових осіб.

Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб покладається на їх батьків або законних представників.

Скарга в інтересах заявника може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, якщо вони отримали від заявника відповідні повноваження, оформлені відповідно до законодавства.

До скарги можуть додавати пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у скарзі.

ПОДАННЯ СКАРГИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ

Подати скаргу можна протягом року після виявлення порушення прав. За наявності виняткових обставин пропущений з поважної причини строк може бути поновлений.

Скарга може бути подана окремою особою (індивідуальна) або групою осіб (колективна).

Діловодство за скаргами заявників покладається на Службу освітнього омбудсмена (далі – Служба).

Скарги подаються заявниками освітньому омбудсмену в письмовій (надсилаються на адресу Служби поштою) та електронній формі (надсилаються на електронну адресу).

У скарзі, крім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтересів, також зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання заявника. Скарга повинна бути підписана заявником або його законним представником із зазначенням дати.

ЯКІ СКАРГИ НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ

 • Коли заявник не називає свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду (скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження).
 • Повторні скарги до освітнього омбудсмена від одного й того ж самого заявника, з одного й того ж самого питання, якщо перша скарга вирішена по суті та освітнім омбудсменом вжито всіх заходів щодо поновлення порушених прав громадян.
 • Скарги, подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».
 • Звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

РОЗГЛЯД СКАРГИ

ТЕРМІН

Скарги розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, встановлюється необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється особі, яка подала скаргу.

При цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати сорока п’яти днів.

ЯКЩО СКАРГА НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ОМБУДСМЕНА

Якщо питання, викладені в скарзі, не належать до повноважень освітнього омбудсмена, тоді вона в термін не більше п’яти днів від дня її надходження пересилається за належністю відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям, про що повідомляється заявнику.

ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ СКАРГИ

Освітній омбудсмен зобов’язаний:

 • об’єктивно, всебічно перевірити факти, викладені в скарзі;
 • у разі потреби отримати від заявників матеріали, необхідні для перевірки скарги;
 • спілкуватися із заявниками, з’ясувати усі порушені питання та обставини, детально вникати в їх суть;
 • направляти запити на інформацію в заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органи управління освітою для перевірки фактів викладених в скарзі;
 • відвідувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування для перевірки фактів викладених в скарзі;
 • вживати інших заходів для об’єктивного розв’язання поставлених заявниками питань, з’ясувати причини та умови, що призводять до порушення прав та законних інтересів заявників.

ПІСЛЯ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ

За результатами проведеної Службою перевірки скарги освітній омбудсмен приймає рішення про обґрунтованість чи необґрунтованість скарги та надає письмову відповідь про результати розгляду, яка містить об’єктивний аналіз фактів, викладених у скарзі, та усіх зібраних матеріалів.

Рішення про необґрунтованість скарги доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

ЯКІ ЗАХОДИ ВЖИВАТИМЕ ОМБУДСМЕН

Прийнявши рішення про обґрунтованість скарги, освітній омбудсмен протягом п’яти днів вживає заходів щодо поновлення та захисту порушених прав заявників:

 • надає рекомендації закладам освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органам управління освітою;
 • відвідує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також бере участь в установленому порядку у засіданнях державних органів з питань порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
 • звертається до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
 • надає консультації заявникам;
 • представляє інтереси заявників у суді.

ЧИ ПЕРЕВІРЯТИМЕ ОМБУДСМЕН, ЯК ВИКОНУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ПІСЛЯ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ

Освітній омбудсмен здійснює перевірку поновлення порушених прав людини на освіту та усунення порушень законодавства у сфері освіти органами державної влади, правоохоронними органами, до яких ним було направлено звернення.

Після вичерпання всіх заходів до поновлення та захисту порушених прав заявників освітній омбудсмен дає обов’язкове до виконання працівниками Служби доручення розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України для усунення причин та умов, що призводять до порушення прав і законних інтересів заявників.

ЧИ БУДЕ ДОСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКАРГИ ЗАЯВНИКІВ

Ознайомлення із скаргами осіб, яких вони безпосередньо не стосуються, а також розголошення відомостей із скарг заявників стороннім особам не дозволяється.

Узагальнена інформація про скарги заявників до освітнього омбудсмена та статистична інформація оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Редакція

Print Friendly, PDF & Email