Міністерство освіти й науки України розробило проект Концепція розвитку педагогічної освіти, в якому сформулювало основні проблеми галузі та окреслило шляхи їх розв’язання.

СУТЬ ПРОБЛЕМИ

Проблемою, яка потребує розв’язання, є дисбаланс між запитами українського суспільства на висококваліфікованих педагогічних працівників, перспективами його розвитку та готовністю педпрацівників до сприйняття та реалізації освітніх реформ в Україні.

ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

Ця проблема стала наслідком багатьох чинників:

 • Педпрацівники незадоволені рівнем оплати праці, зниженням соціального статусу, відсутністю можливостей і мотивації до діяльності та професійного розвитку.
 • Зміст, структура, стандарти та технології навчання в системі педагогічної освіти застаріли.
 • Ресурсна підтримка професійної діяльності педагогічних працівників є недостатньою, а експериментально-лабораторна база практично відсутня.
 • Моделі та технології професійного розвитку фактично перетворилися на формальність та не сприяють особистісному й професійному зростанню.
 • Профорієнтаційна робота в закладах педагогічної освіти неефективна.
 • Комплекс заходів професійно-педагогічного та психологічного відбору майбутніх здобувачів педагогічного фаху відсутній.
 • Дієва координація між закладами педагогічної освіти, місцевою владою та роботодавцями в частині змісту не відбувається.

ЯК МОН ПРОПОНУЄ РОЗВ’ЯЗАТИ ПРОБЛЕМУ

КРОК 1. РОЗРОБКА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ

Для цього слід:

 1. Присвоїти особливий статус педагогічній професії шляхом визнання її особливої соціальної значущості, що буде закріплено законодавчо. Окрім цього, підтримати зусилля, спрямовані на підготовку педагогічних працівників за новими перспективними професіями, зокрема «викладач для дорослих учнів (андрагог)», «тьютор», «модератор», «фасілітатор», «асистент вчителя» тощо.
 2. Створити галузеву систему кваліфікацій, що передбачає розроблення:
 • галузевих рамок кваліфікацій;
 • професійних стандартів;
 • кодексу етики педагогічного працівника;
 • стандартів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
 1. Ввести додаткові вимоги щодо забезпечення якості підготовки та професійного розвитку педагогічних працівників.
 2. Закріпити на державному рівні підтримку, повагу та належну оцінку педагогічної праці (зокрема заохочувати абітурієнтів, які мають бажання і здатні до здійснення позитивних змін; укладати з ними середньострокові строкові трудові договори (на добровільній основі), які передбачають надання гарантованої роботи за фахом та виплату підйомних).
 3. Розвинути систему спеціальних заходів для професійної орієнтації молоді та популяризації педагогічної діяльності (наприклад, створювати класи педагогічного профілю, проводити конкурси педагогічної майстерності для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та молодіжні педагогічні фестивалі у канікулярний період тощо.

КРОК 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

Для цього слід забезпечити:

 1. Набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей. Водночас безперервний професійний розвиток може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Важливо: здобуті у формальній освіті кваліфікації зараховуються як підвищення кваліфікації і не потребують окремого визнання чи підтвердження, а результати навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті можуть бути підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

 1. Визнання не лише традиційного, а й інших видів підвищення кваліфікації. Зокрема стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (у тому числі за кордоном).

Важливо: обов’язковою умовою для визнання результатів інших видів підвищення кваліфікації є опис набутих нових та/або вдосконалених відповідно до фаху раніше набутих компетентностей і досягнутих результатів навчання, співвимірних з витраченим на це часом.

 1. Створення реєстру педагогічних працівників, які можуть виступати в ролі наставників. Для наставників має бути передбачене гідне матеріальне заохочення роботи зі стажерами за рахунок бюджетного (або інших) джерел фінансування, а також залучення до педагогічної експертизи освітніх програм, проектів підручників тощо.
 2. Створення національного порталу розвитку педагогічної майстерності з метою забезпечення вільного доступу до професійних журналів та інших публікацій у сфері освіти, а також дистанційних курсів підвищення кваліфікації.
 3. Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти для сертифікованих педагогічних працівників, у тому числі наставників, та педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.
 4. Удосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Це може бути як самостійний предмет підвищення кваліфікації, так і один із складників навчання, що передбачає підготовку педагога (асистента педагога) до роботи як в спеціальних навчальних закладах, так і в умовах інклюзії.
 5. Присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника особам після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
 6. Підготовку менеджерів для закладів освіти.
 7. Запровадження ваучера професійного розвитку педагогічного працівника. Ваучер має стати гарантією реалізації академічної свободи педагогічного працівника щодо вибору виду, форми та суб’єкта підвищення кваліфікації в межах законодавства. Надання додаткового ваучера – видом відзнаки за ефективне використання коштів для забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічного працівника.
 8. Оприлюднення результатів підвищення кваліфікації в межах політики прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти (на веб-сайті закладу освіти або його засновника не пізніше, ніж через 15 днів після завершення програми підвищення кваліфікації, яка не потребує визнання, або за 15 днів до розгляду питання про визнання підвищення кваліфікації на засіданні вченої або педагогічної ради).

НА ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХОВУЄ МОН

На думку авторів Концепції розвитку педагогічної освіти, її реалізація сприятиме:

 • покращенню якості підготовки педагогічних працівників, залученню до педагогічної професії випускників шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з високими показниками інтелектуального розвитку та емоційного інтелекту, зорієнтованості на педагогічну професію;
 • оновленню складу педагогічних працівників в закладах освіти;
 • підвищенню якості освітньої діяльності в закладах освіти;
 • поліпшенню якості вищої та фахової передвищої освіти за рахунок кращої підготовки у школах та закладах професійної (професійно-технічної) освіти і кращого конкурсного відбору вступників;
 • вдосконаленню архітектури та змісту безперервного професійного розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпеченню функціонування і розвитку конкурентного ринку освітніх послуг у сфері безперервного професійного розвитку педагогічних працівників.

Редакція

Print Friendly, PDF & Email